OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll

Det är Boverket som sammanställt föreskrifterna och de allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem utifrån författning i bygglagen 10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen, (2010:900). Bakgrunden till lagen är den allvarliga situationen, med undermålig inomhusmiljö i många skolor, förskolor och andra lokaler, som fanns i början av 1990-talet.

Det som kontrolleras är om ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som ställdes på ventilation när det byggdes. OVK-kontrollen görs i bestämda tidsintervall, beroende på verksamhet och vilken typ av ventilation man har. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande testas var tredje år, oavsett ventilationstyp. Flerbostadshus testas var tredje år om man har fläktventilation för både till- och frånluft och var sjätte år om man har där självdragsventilation eller frånluftsfläktstyrd ventilation. I en- och tvåbostadshus krävs endast kontroll för nybyggnad och nyinstallation.

En annan skillnad mellan olika ventilationssystem är behörighetskraven, där självdragsventilation eller frånluftsfläktstyrd ventilation enbart kräver normal behörighet, medan fläktventilation för både till- och frånluft kräver behörighet för komplicerade system.

Byggregler om ventilation

Den huvudregel som gäller för ventilationen är enligt Boverket ”Byggnaders ventilationssystem skall utformas så att erforderlig mängd uteluft tillförs byggnaden och så att föroreningar från verksamheter liksom luftburna utsöndringsprodukter från personer och byggnadsmaterial samt fukt, elak lukt och hälsofarliga ämnen bortförs. Ventilationseffektiviteten skall vara god.”

Andra viktiga regler för bostäder

– Luftväxlingen ska vara minst 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea när rummen används.

– Uteluft till bostäder ska i första hand tillföras i rum eller del av rum för daglig samvaro och för sömn och vila.

– Återluft i bostäder får endast förekomma om luften från en lägenhet återförs till samma lägenhet och luften renas innan den återförs. Det är inte tillåtet att återföra frånluft från kök, hygienrum eller andra utrymmen med lägre krav på luftkvalitet.

– Ventilationen ska inte orsaka besvärande drag. Lufthastigheten i lokaler där människor befinner sig (mer än tillfälligt) ska inte vara högre än 0,15 meter per sekund.

Fem viktiga grundregler för OVK

1) Oavsett vem som använder byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

2) Endast behöriga besiktningskontrollanter får genomföra funktionskontroll.

3) Besiktningskontrollanten ska redovisa funktionen i ett OVK-protokoll som ska lämnas till byggnadens ägare samt kommunens byggnadsnämnd.

4) Besiktningskontrollanten ska utfärda ett intyg om genomförd kontroll som byggnaden ägare ska anslå på väl synlig plats i byggnaden.

5) Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att reglerna efterlevs sam att besiktningskontrollanter utför arbetet på korrekt sätt. Den kan även förelägga byggnadens ägare att vidta åtgärder.